Obchodní Podmínky

obchodní společnosti

MIHO CAFÉ s.r.o.

se sídlem Praha 4 - Modřany, Revoluce 1279/18,PSČ 143 00

IČ: 24279366, DIČ: CZ24279366

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

v oddíle "C", vložka 192463

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

 http://www.4-me.cz

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti MIHO CAFÉ, s.r.o., se sídlem Praha 4, Revoluce 1279/18, PSČ 143 00, identifikační číslo: 24279366, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192463, (dále jen „prodávající“) upravují vztahy mezi smluvními stranami vzniklé na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem či podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na
www.4-me.cz (dále jen webová stránka). Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření smlouvy.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Prodávající a podnikatel si mohou sjednat ve smlouvě ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu, ze kterého může kupující provádět objednávání zboží.

Při registraci na webové stránce prodávajícího a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv změně je povinen je aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení těchto povinností.

Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy, včetně obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách www.4-me.cz s cenou tam uvedenou, která je konečná avšak bez nákladů spojených s balením a dodáním zboží, tyto náklady uvedené na webových stránkách jsou platné pro dodání v rámci území České republiky a Slovenska.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách www.4-me.cz. Předchozí větou však není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálních podmínek.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách prodávajícího www.4-me.cz, tak že „vloží“ zboží do nákupního košíku, zvolí požadovaný způsob dodání zboží a způsob platby. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním elektronickou poštou (e-mailem) na jím zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupující podáním objednávky (uzavřením smlouvy) potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. nebo smluvních partnerů podávacího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu a obchodní podmínky.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby, např. když bude uvedená cena zboží zjevně chybná a nesprávná a výrazně se bude odlišovat od ceny srovnatelného zboží. O této skutečnosti bude prodávající obratem informovat kupujícího.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že mu byly prodávajícím na jeho webové stránce a v těchto obchodních podmínkách poskytnuty veškeré povinné informace a sdělení dle ust. § 1811 a § 1820 občanského zákoníku

4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2400272944/2010, vedený u Fio Banka, a.s., pro platby ze zahraničních bank využijte IBAN: CZ5420100000002400272944;
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal (do výše ceny 5.000,-Kč za jednu objednávku)
  • prostřednictvím online platební brány systému GoPay. Tento typ platby je zpoplatněn částkou 2% z ceny zboží. Výše částky je uvedena u tlačítka platební metody před provedením platby. 
  • dobírkou při převzetí zboží od dopravce

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10ti dnů od uzavření smlouvy. Kupující je povinen užít pro úhradu variabilního symbolu platby. Závazek úhrady je splněn okamžikem připsáním příslušné platby za účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě objednávky zboží v množství větším než obvyklém, požadovat dodatečné potvrzení objednávky a úhradu celkové ceny objednávky předem.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení celkové ceny uvedené v objednávce a zašle jej v elektronické podobě na adresu kupujícího.

Při platbě v hotovostí vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad předá zároveň se zbožím v tištěné podobě.

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mimo jiné v případě smluv o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodávce novin, periodik nebo časopisů nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Kupující-spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje kupující prodávajícího písemně a uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@4-me.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení kupující předá zakoupené zboží prodávajícímu. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží použito, opotřebeno, zničeno nebo spotřebováno), musí kupující-spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající podle věty předešlé započte svůj nárok na peněžitou náhradu vůči kupní ceně, která má být vrácena kupujícímu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jiným způsobem v případě, že s tímto kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží předá. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany podnikatele vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu.

Prodávající si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy (na zrušení objednávky) z důvodu dlouhodobé nedostupnosti zboží, nemožnosti dodat zboží do určitého termínu, vyprodání zboží a zjevné chyby v ceně zboží, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „slevu“, „akci“ či „výprodej“. Zjevnost chyby určuje  rozdíl ceny chybné a obvyklé. Cenou obvyklou se rozumí dle zákona o cenách cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží.

FORMULÁŘ odstoupení od kupní smlouvy ke stažení ZDE

6.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Doba dodání může být v rozmezí od 48h do 30dnů.

Uživatelský návod je k dispozici ke stažení na webových stránkách u jednotlivého zboží.

Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání, resp. ve stanovené lhůtě. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, resp. ve stanovené lhůtě, vzniká prodávajícímu škoda a tento je oprávněn požadovat náhradu této škody a to ve výši 300,-Kč (slovy: třistakorunčeských) a od smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno dodat zboží opakovaně nebo jiným způsobem než jak bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen překontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu či dokladu o převzetí zásilky kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti.

V případě požadavku kupujícího na jiný způsob dopravy než který prodávající nabízí, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zásilky mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

7.      ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupujíc spotřebitel může u prodávajícího uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny, požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze součásti nebo může od smlouvy odstoupit.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (záruční doba). V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatit reklamaci a podle své volby požadovat bezplatné odstranění vady opravou, přiměřenou slevou z ceny, odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci nebo vrácením kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, vyplývají-li z povahy věci nebo nedodržením návodu k použití.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla společnosti a to jako doporučená zásilka na adresu: Revoluce 1279/18, 143 00 Praha 4.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.   DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškeré písemnosti související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručeny písemně, a to na elektronickou adresu nebo na adresu pro doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu, kterou se pro účely tohoto ustanovení rozumí adresa elektronické pošty uvedená v jeho uživatelském účtu. Písemnost je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím písemnosti (i jinou osobou oprávněnou písemnost převzít/přijmout), odepřením přijetí písemnosti (odepřením převzetí/přijmutí jinou osobou oprávněnou písemnost převzít) nebo uplynutím lhůty deseti dnů ode dne kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí i když se adresát o uložení nedozvěděl.

10.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky jsou platné až do odvolání anebo vydání nové verze Obchodních podmínek.

Aktualizace obchodních podmínek dne 7.5.2018

V Praze dne 31.10.2013