Reklamační řád a záruka na zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupujíc spotřebitel může u prodávajícího uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny, požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze součásti nebo může od smlouvy odstoupit.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (záruční doba). V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatit reklamaci a podle své volby požadovat bezplatné odstranění vady opravou, přiměřenou slevou z ceny, odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci nebo vrácením kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, vyplývají-li z povahy věci nebo nedodržením návodu k použití.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující buď přímo u záručního servisu značkového zboží, tuto informaci může zákazník získat u prodávajícího, anebo přímo u prodávajícího na adrese jeho sídla společnosti. 
Spotřebitel, pokud není uvedeno nebo dohodnuto jinak, uplatňuje reklamace zasláním vadného zboží na adresu sídla společnosti formou doporučené zásilky: Revoluce 1279/18, 143 00 Praha 4.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/