Jak vrátit zboží?

Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mimo jiné v případě smluv o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodávce novin, periodik nebo časopisů nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Kupující-spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje kupující prodávajícího písemně a uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@4-me.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení kupující předá zakoupené zboží prodávajícímu. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží použito, opotřebeno, zničeno nebo spotřebováno), musí kupující-spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající podle věty předešlé započte svůj nárok na peněžitou náhradu vůči kupní ceně, která má být vrácena kupujícímu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jiným způsobem v případě, že s tímto kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží předá. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany podnikatele vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu.

Prodávající si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy (na zrušení objednávky) z důvodu dlouhodobé nedostupnosti zboží, nemožnosti dodat zboží do určitého termínu, vyprodání zboží a zjevné chyby v ceně zboží, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „slevu“, „akci“ či „výprodej“. Zjevnost chyby určuje  rozdíl ceny chybné a obvyklé. Cenou obvyklou se rozumí dle zákona o cenách cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/